Sklep internetowy - wyroby z drewna
WOODEN WORLD Producent pudelek drewnianych, pudelka drewniane, skrzynki drewniane, krazki drewniane
+48 667 065 614

Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu http://woodenworldsklep.pl/

DZIAŁ I.
[Postanowienia ogólne]


§ 1
[Definicje wyrażeń]

1. Sklep  internetowym http://woodenworldsklep.pl/  prowadzi firma F.H.U. Wooden World Renata Gołuszka. Sklep zorganizowany jest  jako internetowy sklep  na stronie http://woodenworldsklep.pl w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach oferty sklepu.
2. Sprzedawca (Oferent) - właściciel serwisu F.H.U. Wooden World Renata Gołuszka
3. Kupujący,  przyjmujący ofertę - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu  http://woodenworldsklep.pl dokonał zamówienia określonego towaru.
4.Serwis - zespół narzędzi techniczno - informatycznych udostępnionych przez sklep http://woodenworldsklep.pl, za pomocą których użytkownik ma możliwość dokonania transakcji on – line w ramach sklepu online prowadzonego przez http://woodenworldsklep.pl
5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
6. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu sklep http://woodenworldsklep.pl w przedmiocie określonego w niej towaru, za określoną cenę, ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
7. Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
8. Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
9. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535-581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta.  
10.Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania  z serwisu sklep  http://woodenworldsklep.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://woodenworldsklep.pl
 
§ 2
[Informacje ogólne]

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  http://woodenworldsklep.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 
2.Korzystanie z serwisu  http://woodenworldsklep.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na stronie  http://woodenworldsklep.pl. w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach http://woodenworldsklep.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż w ramach http://woodenworldsklep.pl odbywa się  on-line poprzez stronę internetową, http://woodenworldsklep.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.
 
§ 3
[Warunki techniczne i zasady niezbędne do korzystania z serwisu
http://woodenworldsklep.pl.
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu http://woodenworldsklep.pl to: komputer lub inny sprzęt mający dostęp do Internetu i posiadający przeglądarkę stron internetowych EX, MOZILLA, GOOGLE CHROME, OPERA, SAFARI a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w http://woodenworldsklep.pl
2. http://woodenworldsklep.pl informuje, że podczas korzystania z witryny w komputerze użytkownika instalowane są pliki cookies. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
3. Użytkownikami korzystającymi z serwisu http://woodenworldsklep.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu http://woodenworldsklep.pl nieodpłatnie.
4. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

DZIAŁ II
[zasady zawieraniu umów sprzedaży w ramach
http://woodenworldsklep.pl.

 § 4
[Zasady ogólne]

1. Organizator serwisu http://woodenworldsklep.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sklep http://woodenworldsklep.pljest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu http://woodenworldsklep.pl może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§ 5
[Oferta]

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie http://woodenworldsklep.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.
4.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;
6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu http://woodenworldsklep.pl  wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu http://woodenworldsklep.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu http://woodenworldsklep.pl.
Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
13.Cena transportu nie obejmuje usługi wnoszenia mebli do lokalu, mieszkania lub domu. W przypadku paczek o standardowych rozmiarach realizowanych przez firmy kurierskie towar dostarczony jest bezpośrednio do miejsca dostawy.


§ 6
[Zamówienie]

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu http://woodenworldsklep.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, pełna identyfikująca produkt nazwa produktu, ilość sztuk.
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.


§ 7
[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

1.Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez sklep@woodenworldsklep.pl zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.
2. W wyniku potwierdzenia przez klienta zamówienie (kliknięcie w link z potwierdzeniem), bądź przyjęcia wpłaty lub zaliczki na poczet zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


§ 8
[Termin realizacji zamówienia]

 1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za produktyna konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi  do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładu, przerwy urlopowe, itp.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia (wpłynięcia zaliczki na konto) do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. http://woodenworldsklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania zamówień w więcej niż 1 transzach. Jeśli koszt wysyłki ulega podwyższeniu od kosztu wysyłki podanego przy przyjęciu zamówienia różnicę pokrywa sklep http://woodenworldsklep.pl
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

§ 9
[Formy płatności]

1.Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:
a)    pobranie płatne przy odbiorze
b)    pełna przedpłata na konto sklepu 
c)    płatność dotpay


§ 10
[Wysyłka i transport]

1.Produkty marki Aluro i inne dodatki do domu wysłane przez sklep http://woodenworldsklep.pl  dostarczane są  transportem kurierskim własnym od poniedziałku do piątku. Meble http://woodenworldsklep.pl dostarczane są transportem własnym od poniedziałku do piątku.
2.Koszt transportu
a) zamówienie do 300 zł – 15 zł/20 zł
b)zamówienie powyżej 300 zł – przy przedpłacie gratis, za pobraniem 20 zł
c)meble i dekoracje Aluro – bezpłatna dostawa
d) meble http://woodenworldsklep.pl – transport ustalany jest w sposób indywidualny.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata.
4.Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru czy zwłokę w dostarczeniu towaru  przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem kupującego.
6. Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski.
7.Dostawa mebli nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

§ 11
[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres siedziby sklepu.
4. Meble wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi.
5. W wypadku zrealizowania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia mebli.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy.
7. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Sklep http://woodenworldsklep.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


§ 12
[Reklamacje]

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego towar.
 a) Reklamacje mebli oszklonych tj. witryn, kredensów  oraz luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.
2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - również kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
4. Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego sklep zaleca Kupującemu by w treści reklamacji zawarł następujące kwestie:
- informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
- dołączenie zdjęć mebli będących przedmiotem reklamacji,
- informacje odnośnie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny,
- odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - dane kontaktowe składającego reklamację
 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.
 5.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
 a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli i innych produktów;
6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli z drewna mają wyłącznie charakter orientacyjny.
7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

§ 13
[Gwarancje]

1. Na sprzedawane produkty udzielamy 2 letniej gwarancji dla konsumentów i gwarancji rocznej dla klientów instytucjonalnych.

DZIAŁ III
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 14
[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu
http://woodenworldsklep.pl.
1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez sklep http://woodenworldsklep.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej przesyłając informację na adres sklep@woodenworldsklep.pl bądź pisemnie na adres siedziby sklepu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko pod jakim Użytkownik występuje w serwisie http://woodenworldsklep.pl, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Do reklamacji winny być załączone zdjęcia obrazujące wady produktów.
3. Sklep http://woodenworldsklep.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§ 15
[Prawo właściwe i spory]

1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem http://woodenworldsklep.pl, na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep http://woodenworldsklep.pl w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.
 
§ 16
[Ważność Regulaminu]

1.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 17
[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]

1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://woodenworldsklep.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://woodenworldsklep.pl
3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie http://woodenworldsklep.pl oznacza akceptację Regulaminu.
4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://woodenworldsklep.pl
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://woodenworldsklep.pl

 

                                      

 

 

O FIRMIE

WOODEN WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Roków  40B, 34-100 Wadowice 


OBSERWUJ NAS

SZYBKI KONTAKT

  • sklep@woodenworldsklep.pl
  • tel. +48 667 065 614
    tel. +48 609-626-580Copyright woodenworldsklep.pl